Điều tra tự vệ phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam (30/12/2015)

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký Quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, vừa qua, đơn vị này nhận được Hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam của nhóm 4 công ty: Công ty cổ phần thép Hòa Phát, công ty TNHH MTV Thép Miền Nam, công ty CP Gang thép Thái Nguyên, công ty CP Thép Việt Ý (sau đây gọi là “Bên yêu cầu”) đại diện cho ngành sản xuất Việt Nam.
Sau khi xem xét hồ sơ, Bộ Công Thương đã xác nhận đơn yêu cầu của các công ty này là đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật. Ngày 25/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam.

Các sản phẩm bị điều tra có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00. Giai đoạn điều tra xác định thiệt hại được tính từ 1/1/2012 đến 30/9/2015.

Cục Quản lý cạnh tranh cũng cho biết, theo quy định tại điều 18 của Pháp lệnh Tự vệ, thời hạn điều tra không quá 6 tháng kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Công Thương ra quyết định điều tra. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn điều tra có thể được gia hạn một lần không quá 2 tháng tiếp theo.

Theo quy định tại điều 20 của Pháp lệnh Tự vệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể ra quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời trước khi kết thúc điều tra, nếu xét thấy việc chậm thi hành các biện pháp tự vệ gây ra hoặc đe doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước và thiệt hại đó khó có thể khắc phục về sau.

Nguồn tin: DNVN